Formulier maken

Een formulier aanmaken gaat eenvoudig en intuitief.

Volg de volgende stappen.

Stap 1

Kies in de menubalk voor Formulieren.

Het volgende scherm verschijnt.

Eerder aangemaakte webformulieren worden hier getoond. Als je voor het eerst een webformulier aanmaakt, staan in deze lijst vanzelfsprekend nog geen webformulieren vermeld. 

Klik op

Voor meer informatie over het formulieren scherm  Zie documentatie Formulieren

 Stap 2

Je wordt nu naar een scherm geleid (Formulierenbibliotheek), waarin je kunt kiezen uit één of meerdere sjablonen.

 

Kies een sjabloon door op de regel van het gewenste sjabloon te klikken.

De hier getoonde sjablonen worden standaard beschikbaar gesteld door de leverancier van de Formulierenserver. Vooralsnog is er geen mogelijkheid om zelf sjablonen toe te voegen.

Als voorbeeld is het sjabloon ‘Template’ gekozen. De geselecteerde regel wordt actief. 

 Voor meer informatie omtrent dit scherm zie: Formulierenbibliotheek

Stap 3

Door op de knop Selecteren te drukken start je een kopieeractie van het formulier vanuit de bibliotheek. Het volgende scherm verschijnt. Je dient de kopieeractie te bevestigen.

 

Druk op de knop      om je keuze te bevestigen. De kopieeractie wordt opgestart en je wordt doorgestuurd naar het scherm Formulieren opslaan (stap 4).
Druk op de knop     om de keuze ongedaan te maken. Je wordt dan teruggestuurd naar het scherm Formulieren bibliotheek (stap 2).

Stap 4
Van het gekopieerde formulier kun je nu de detailgegevens aanpassen.

 

Wijzig Naam naar de naam van het aan te maken formulier (bijv. 'Nieuw formulier').

Wijzig Omschrijving (bijv. 'Omschrijving Nieuw formulier').

Wijziig Opmerking (bijv. 'Opmerking Nieuw formulier').

Kies voor de taal. Op dit moment wordt alleen Nederlands en Engels ondersteund (kies bijv. Nederlands).

Druk op de knop      om het nieuwe formulier aan te maken. Je wordt doorgestuurd naar stap 5.
 Druk op de knop     om de keuze ongedaan te maken. Je wordt teruggestuurd naar stap 3.

 Stap 5
Het nieuwe formulier wordt getoond in het scherm Formulieren. Klik op de regel waar het formulier vermeld staat om alle opties in de menubalk te openen.

Kies voor Bewerken in Designer.

Je komt nu in het scherm waarin je het formulier kunt samenstellen.

Links zie je de zogenaamde ‘Controls’, de formulierelementen. Elk control heeft specifieke eigenschappen of is een samenstel van vaak gebruikte combinaties van enkelvoudige controls.  Controls zijn opgedeeld in control-groepen. 

Standaard controls  Dit zijn enkelvoudige formulierelementen voor invoer van gegevens  Detaillinformatie voor standaardcontrols
Knoppen Dit zijn knop besturingselementen Detailinformatie voor knoppencontrols
Lijst controls Dit zijn elementen waarbij door aanvinken of selecteren de gebruiker een keuze moet maken uit een lijst met (vooraf) gedefinieerde waarden Detailinformatie voor lijstcontrols
Tekst controls Dit zijn elementen voor het toevoegen van vaste tekst op het formulier Detailinformatie voor tekstcontrols
Containers Dit zijn elementen waarbinnen overige controls kunnen worden opgenomen Detailinformatie voor containercontrols
Geavanceerd Geavanceerde controls voor speciale toepassingen Detailinformatie voor geavanceerde controls
Gemma 1.5 Dit zijn specifieke vaak gebruikte  combinaties van controls voor gebruik in e-loket formulieren ( zoals beschreven in GEMMA standaard en in  gebruik bij Nederlandse gemeenten ) Detailinformatie voor Gemma

Door te klikken op een control-groep ‘ opent’ zich onder de control-groep een lijst met de controls die binnen de control-groep vallen. Door nogmaals op de control-groep te klikken verdwijnt deze lijst weer.

In het midden zie je een grafische weergave van het formulier.

Rechts zie je de eigenschappen van het control dat je op dat moment toevoegt of wijzigt. Klik hier voor gedetailleerde informatie over elk control.

Je kunt een webformulier samenstellen door (links) een control te selecteren en deze te slepen naar de grafische weergave van het formulier.

Voorbeeld :

Aan het ‘lege’ formulier Nieuw formulier is een Control Tekstveld toegevoegd door links in het scherm op de control Tekstveld te klikken en dit control dan in het gebied van de grafische formulier weergave te slepen.

Rechts verschijnen de eigenschappen van dit control. Zie voor gedetailleerde info: Bewerken in designer.

Je kunt tussentijds :

 De tot-dan-toe ingevoerde controls etc. opslaan 
 Stoppen met het bewerken van het formulier

Je kunt meerdere controls toevoegen door vanuit het linker deel van het scherm een control te selecteren en deze te slepen naar de grafische weergave. Je kunt daarbij de plaats van het control op het webformulier bepalen door deze te slepen naar een positie boven of onder een bestaand control.

Voorbeeld:

Als tweede control voegen we een e-mailadres in. Door links op de control Emailadres te klikken en deze te slepen naar de formulierweergave, onder het al bestaande Tekstveld control, wordt het veld E-mailadres aan het formulier toegevoegd.

Op deze wijze kunnen ook andere controls worden toegevoegd. Als laatste voorbeeld, tevens als voorbereiding op volgende instructies, voegen we nog een control toe van het type Lijst controls. Open daartoe de control groep ‘Lijst controls’ door op deze control groep te klikken en sleep dan vanuit het linkerdeel van het scherm de control ‘Keuzelijst’ naar de formulier weergave. Plaats het control als eerste control in het formulier, door het te slepen naar een positie boven ‘Control1’ .

Door op ‘Voorbeeld’ te klikken krijg je een indruk van de weergave van het formulier in een webbrowser. Zie ook: Voorbeeld vanuit designer

 

Klik op Designer om terug te keren naar de SFS designer.

 Rechtsboven aan elk control zie je    
 Klik op het    symbool om het control te dupliceren. Een kopie van het control wordt  geplaatst onder het control waarbinnen je op het  symbool klikte. 
 Klik op het    symbool om het control van positie te veranderen: het control wordt ‘naar onder’  verplaatst.
 Klik op het    symbool om het control van positie te veranderen: het control wordt ‘naar boven’  verplaatst.
 Klik op het    symbool om het control te verwijderen van het formulier.
     

Je kunt controls ook van positie veranderen door er op te klikken en naar een andere plaats te slepen. 

Stap 6

Aanpassen van eigenschappen van controls
De in het voorbeeld ingevoerde controls hebben we verder nog niet aangepast. De naam van de controls (Control 1, Control 2 etc. ) is nu bijvoorbeeld nog bepaald op basis van de standaardnaam die door SFS wordt toegekend op het moment dat een control aan het formulier wordt toegevoegd. Helpteksten, hints etc. zijn nog niet van een waarde voorzien.

In dit onderdeel tonen we hoe je eigenschappen van controls kunt wijzigen.

Klik in de formulierweergave op Control3 ( de Keuzelijst ).

Rechts worden de eigenschappen voor dit control getoond.

 

Voor uitgebreide info voor dit control zie Detailinformatie voor control Keuzelijst

Vul bij naam een unieke zinvolle naam in. Het is nuttig om voor elk control de standaardnaam aan te passen naar een zinvolle naam. Deze naam wordt gebruikt om bijv.  bij conditionele weergave aan dit control te refereren. Ook bij export van gegevens  wordt gebruik gemaakt van de controlnaam om gegevens te identificeren (de kolomnaam in een csv export bijv. ). Gebruik voor controlnamen alleen kleine letters, geen spaties of special characters.

Wijzig de eigenschappen van de controls:

Control   Eigenschap Wijzig naar 
 Control3  Naam keuzelijst
   Bijschrijft In welk voertuig rijdt u?
   Hint Kies 1 van de geboden opties
   Help  Klik op 1 van de getoonde opties om uw keuze te maken
   Verplicht Aanvinken
   Foutmelding U moet een keuze maken
     
 Control1  Naam tekstveld
   Bijschrift tekstveld
 Control2  Naam emailadres
  Bijschrijft E-mailadres

Na de aanpassingen als hierboven genoemd toont het scherm:

Stap 7

Conditionele weergave
Het is mogelijk onderdelen van het formulier conditioneel wel of niet te tonen.

Het volgende voorbeeld toont hoe.

Klik in de formulierweergave op Control3 (de Keuzelijst ).

Rechts worden de eigenschappen voor dit control getoond.

Als je naar het tabblad ‘Lijst’ gaat, zie je de lijstopties bestaan uit waarde en bijschrift. Bij de waarde vul je namen in die alleen zichtbaar zijn voor jou, ze worden gebruikt om elk bijschrift een waarde binnen de server te geven. De bijschriften zijn de opties die de formuliergebruiker in beeld krijgt waaruit kan worden gekozen.

In het voorbeeld is de volgende lijst opgesteld bij de vraag ‘In welk voertuig rijdt u?’:

Waarde  Bijschrift 
fiets Fiets
auto Auto
anders Anders

Waarde heeft als voorwaarde dat deze alleen uit kleine letters en cijfers mag bestaan.

Nu ontstaat de volgende situatie, op het moment dat de formuliergebruiker kiest voor de optie ‘Anders’ verschijnt er een nieuw tekstveld, waar de klant zijn optie moet toelichten.

Onder de tab ‘Extra’ krijg je dit scherm:

 

Als je op drukt, verschijnt er een nieuw menu.

 In dit voorbeeld gaan we gebruik maken van de optie ‘gelijk is aan’ uit de ‘Als de waarde’ lijst. 

 

Als je ‘gelijk is aan’ kiest, verschijnt er een nieuw veld. In dit veld vul je de waarde in waar je iets mee wilt doen. In dit geval is dat ‘anders’.  Dit was jouw aangemaakte waarde in lijst.


Vervolgens moet je kiezen wat er gaat veranderen, je gebruikt hiervoor de keuzenlijst ‘dan wordt’, je kunt een control kiezen. In dit geval kiezen we tekstveld ‘Control 1’, die eerder in beeld kwam. Als laatste kun je kiezen wat er met het veld moet gebeuren, in dit geval zichtbaar, maar je kunt bijvoorbeeld ook het gekozen veld laten verplichten als die eerst vrijwillig was.

Uiteindelijk komt het zo eruit te zien:

 Nu wordt het veld ‘Control 1’ alleen zichtbaar als de klant de optie ‘Anders’ heeft gekozen (controleer dit door het formulieren uit te voeren via Voorbeeld ).

 

 Je kunt afhankelijkheden verwijderen door het rode kruisje  , rechts van de afhankelijkheid, te gebruiken.

Tips

Gebruik groepen om op één pagina meerdere enkelvoudige controls te groeperen.

Voor E-loket formulieren: gebruik de specifieke ‘Standaard blokken E-loket’ en ‘E-loket controls’  om complete pagina’s van standaard E-loket formulieren functionaliteit te voorzien. Er zijn bijvoorbeeld blokken met complete functionaliteit voor contactgegevens, bijlagen, controle en afsluiten.

Werk met pagina’s, probeer één pagina niet te druk te maken, deel het formulier logische in.

Deel de keuzelijsten, keuzerondjes en aanvinklijsten op een logische volgorde in, bijvoorbeeld een alfabetische volgorde.

Bij lijst opties, laat de 1e keus zonder waarde en gebruik het bijschrift ‘Maak een keuze’. Dan is de standaardwaarde niet de 1e optie uit de lijst, maar een vraag ‘Maak een keuze’, de formulierenserver rekent het antwoord ‘Maak een keuze’ niet goed, omdat hij geen waarde heeft.